Từ khóa: ĐỊnh luật Moore

Giới hạn vật lý của chip thách thức tiến bộ công nghệ – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: Giới hạn vật lý của chip thách thức tiến bộ công