Từ khóa: FPT Fornix

FPT Fornix thắng giải quốc tế về dịch vụ trung tâm dữ liệu – Tin Công Nghệ Số hóa

Web Suamaytinhits.com có bài: FPT Fornix thắng giải quốc tế về dịch vụ trung tâm