Từ khóa: giáo dục về sức khỏe và vệ sinh cho trẻ em nông thôn