Từ khóa: mô phỏng suy nghĩ

Siêu máy tính có thể mô phỏng suy nghĩ của con người

Web Suamaytinhits.com có bài: Siêu máy tính có thể mô phỏng suy nghĩ của con