Từ khóa: nhà phát minh

Clive Sinclair: Nhà tiên phong về máy tính cầm tay qua đời

Web Suamaytinhits.com có bài: Clive Sinclair: Nhà tiên phong về máy tính cầm tay qua đời