Từ khóa: Nhân vật khoa học

Clive Sinclair: Nhà tiên phong về máy tính cầm tay qua đời

Web Suamaytinhits.com có bài: Clive Sinclair: Nhà tiên phong về máy tính cầm tay qua đời